ZAPÁLENÍ 2024

studentská vědecká konference

V úterý a středu 4.-5. 6. 2024 od 9:00 proběhne na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze, konkrétně v místnosti B500 B, již 7. ročník studentské vědecké konference magisterského programu Integrální bezpečnost staveb (Q). 

Zaměření a záměr

Zveme vás na sedmý ročník konference Zapálení2024, který bude tradičně zaměřen na nové poznatky v oboru požárního inženýrství a bezpečnosti staveb. Naším záměrem je na konferenci vytvořit místo pro setkání a diskuzi Zapálených – studentů, pedagogů i praktiků. Prostor pro aktivní účast dostávají naši nejstarší magisterští studenti 5. ročníku programu (Q, alias „Qéčko“)Integrální bezpečnost staveb, kteří tak mohou prezentovat výsledky své předdiplomní přípravy formou přednášky, odborného článku ve sborníku a posterové výstavy v předsálí včetně soutěže o nejzajímavější poster. 

Konference je rozdělena do tří odborných sekcí, a to (A) Požární bezpečnost staveb, (B) Navrhování konstrukcí za požáru a (C) Aktivní požární ochrana. Z odborných článků vznikne konferenční sborník v tištěné i elektronické podobě. V průběhu četných přestávek určených pro diskuzi jsou Zapálení zváni na kávu a občerstvení. Diskutovaná témata jednotlivých autorů budou v následujícím semestru předmětem diplomových prací, které bude možné dohledat na webových stránkách DSpace ČVUT. Jak dopadlo předchozích 6 ročníků konference se můžete podívat na zde: Zapálení2023, Zapálení2022, Zapálení2021, Zapálení2020, Zapálení2019 a Zapálení2018.  

Hosté

Zveme všechny, kteří jsou pro požární obor Zapálení! Z řad studentů jsou zváni zejména naši mladší studenti 3. a 4. ročníku bakalářského studijního oboru (Q) Požární bezpečnost staveb, ale i studenti ostatních oborů. Z řad pedagogů jsou k online účasti zváni zejména vedoucí předdiplomních prací a vyučující na „Qéčku“, kteří tak budou mít možnost sledovat zadávaná témata jiných kateder a zároveň mít možnost studentům poradit. Z řad praktiků jsou zváni zástupci Hasičského záchranného sboru ČR, absolventi „Qéčka“ a firmy z oboru. 

Průběh

Konference bude probíhat dle programu v kombinované formě, tj. za osobní účasti přednášejících dopoledního či odpoledního bloku a za osobní či online účasti dalších hostů. Organizátoři zajistí tisk i vyvěšení posterů na připravené panely v předsálí a jejich autory požádáme o kontrolu. Před vchodem do konferenční místnosti bude připravena prezenční listina, která bude následně k dispozici u dveří v posluchárně během celého průběhu konference. Žádáme průběžně příchozí přednášející, pedagogy či hosty o vyplnění a podpis. U registrace obdržíte tištěný sborník a program konference, v jehož spodní části budou hlasovací lístky pro soutěž o nejzajímavější poster (více viz níže). 

Vlastní konference bude zahájena v 9 hodin přivítáním a úvodním slovem. V každé odborné sekci jsou zařazeny 2 až 3 přednášky s následnou přestávkou pro odpočinek a občerstvení. Každý přednášející má vyhrazený prostor 10 minut pro vlastní prezentaci a 5 minut pro diskuzi s publikem včetně online dotazů. 

Každá odborná sekce bude mít svého předsedajícího (tzv. chairman), který bude danou sekci moderovat, uvádět přednášející, vést diskuzi a kontrolovat dodržování vyhrazeného času. 

V rámci programu je vyhrazena přestávka pro oběd. Oběd v rámci konference není zajištěn s výjimkou občerstvení v konferenční místnosti. 

POSTEROVÁ SEKCE A SOUTĚŽE

Pořádáme posterovou sekci se soutěží o nezajímavější poster s finanční odměnou pro autory.  Organizátoři před zahájením konference vyvěsí všechny postery v předsálí.  Prohlédnout si výstavu a hlasovat pro vybrané postery bude možné v průběhu obou dnů konference. Postery budou na Fakultě stavební vystaveny další týden jakožto prezentace „Qéčka“. 

Hosty i samotné autory posterů uctivě žádáme, aby si vystavenou expozici v klidu prohlédli a hlasovali o 3 nejzajímavější postery. Výstava bude k dispozici a hlasování možné během celé doby konání konference. Konec možnosti hlasování bude v pátek během poslední přestávky z důvodu následného sečtení bodů.  V dolní části tištěného programu, který dostanete u registrace, najdete 3 hlasovací lístky s uvedeným počtem bodů (3 body, 1,5 bodu a 0,5 bodu). Napište čísla vámi preferovaných posterů na hlasovací lístky a vhoďte je do hlasovací schránky. V závěru konference soutěž vyhodnotíme. 

Organizační výbor

K124 Katedra konstrukcí pozemních staveb

Ing. Marek Pokorný, Ph.D. (předseda výboru)
doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.
Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D. (předsedající sekce A)
Ing. Hana Najmanová, Ph.D. 

K133 Katedra betonových a zděných konstrukcí

Ing. Radek Štefan, Ph.D. 
Ing. Martin Benýšek, Ph.D. (předsedající sekce B)
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Ing. Roman Chylík

K134 Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

prof. Ing. František Wald, CSc. (předsedající  sekce B)
doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D.
Ing. Lukáš Velebil, Ph.D.
Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D.
 

K125 Katedra technických zařízení budov

Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D. (předsedající sekce C) 
Ing. Ilona Koubková, Ph.D. 

Místo konání

Kontaktní osoba

Ing. Marek Pokorný, Ph.D
marek.pokorny@cvut.cz

Odborné sekce

Poděkování

Studentská vědecká konference Zapálení2024 vznikla za podpory interního projektu SVK č. 04/24/F1 na ČVUT v Praze pro rok 2024. Zapálení tímto srdečně děkují!