Kontakty

Požární bezpečnost na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vyučována ve spolupráci akademických a vědeckých pracovníků zejména 4 kateder: Katedry konstrukcí pozemních staveb, Katedry technických zařízení budov, Katedry betonových a zděných konstrukcí a Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí. Široký okruh specialistů v různých oborech zajišťuje kvalitní zázemí jak pro vzdělávací, tak pro výzkumnou a konzultační činnost. 

Katedra K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Místnost: A628
E-mail: marek.pokorny@cvut.cz
Telefon: +420-22435-7153

doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

Místnost: A628
E-mail: vladimir.mozer@cvut.cz
Telefon: +420-22435-7153

Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Místnost: A630
E-mail: petr.hejtmanek@cvut.cz
Telefon: +420-22435-7151

Ing. Hana Najmanová, Ph.D.

Místnost: A630
E-mail: hana.najmanova@cvut.cz
Telefon: +420-22435-7151

Ing. Daniela Šejnová Pitelková

Místnost: A630
E-mail: daniela.pitelkova@cvut.cz
Telefon: +420-22435-7151

Správce webu

Ing. Richard Fürst, Ph.D.

Místnost: A630
E-mail: richard.furst@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-22435-7151

K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

prof. Ing. František Wald, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D.

Místnost: B690
E-mail: kamila.cabova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-22435-3745

Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D.

Ing. Lukáš Velebil, Ph.D.

Místnost: B629
E-mail: lukas.velebil@cvut.cz
Telefon: +420-22435-4770

Ing. Jakub Šejna

K125 - Katedra technických zařízení budov

Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Místnost: A121
E-mail: koubkova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-22435-7112

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Místnost: As127a
E-mail: daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-22435-6731

doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA

Místnost: As128
E-mail: bohumir.garlik@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-22435-7117

Ing. Pavla Pechová, Ph.D.

Místnost: A122
E-mail: pavla.pechova@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-22435-7113

K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí

Ing. Radek Štefan, Ph.D.

Ing. Martin Benýšek, Ph.D.

Místnost: B788
E-mail: martin.benysek@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-22435-4624

prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Místnost: B736
E-mail: jaroslav.prochazka@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-22435-4633

Další katedry podílející se na výuce

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.

K126 – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Místnost: B423
E-mail: zita.prostejovska@fsv.cvut.cz
Telefon: +420-22435-4326
Osobní webové stránky

Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D.

K144 – Katedra vodního hospodářství obcí
Místnost: B705a
E-mail: katerina.slavickova@cvut.cz
Telefon: +420-22435-4326
Osobní webové stránky

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

V roce 2005 vystudoval pozemní stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Po odevzdání diplomové práce po cestě na oslavu se záhadným způsobem ocitl na doktorském studiu s tématem disertační práce v oboru požární bezpečnosti staveb. A tak vše začalo. V roce 2007 měl skvělou příležitost být u vzniku nové studijní specializace (Q) Požární bezpečnost staveb a následně nového magisterského studijního programu (Q) Integrální bezpečnost staveb na téže fakultě, kde pracuje jako pedagog na Katedře konstrukcí pozemních staveb. V roce 2009 strávil 6 měsíců na stáži v požární laboratoři na Stord-Haugesung University v Norsku. V roce 2013 měl další skvělou možnost být u vzniku požární laboratoře na UCEEB ČVUT, kde pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník. Je autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnosti staveb a člen technické normalizační komise (TNK 27) pro oblast projektování požární bezpečnosti staveb.

doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

Vladimír Mózer absolvoval Dřevařskou fakultu Technické univerzity ve Zvoleně, kde v roku 2006 získal titul Ing. v oboru požární ochrana a v roku 2010 titul PhD. v oboru ochrana osob a majetku se zaměřením na plynná hasiva. Následně do roku 2012 působil ve Fire Protection Association (Spojené království) a do roku 2020 na Žilinské univerzitě. Od roku 2020 působí jako docent na Fakultě stavební ČVUT v Praze se zaměřením na požární inženýrství, dynamiku požáru a požární riziko. Členem FireLAB UCEEB ČVUT je rovněž od roku 2020 a věnuje se zejména měření požárních parametrů materiálů a výrobků a toxicity zplodin jejich hoření. Je vedoucím pracovní skupiny ISO TC92 SC4 Fire Safety Engineering WG10 Fire Risk Assessment.

Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Petr Hejtmánek absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. V roce 2019 záskal titul Ph.D. s tématem Odstupové vzdálenosti požárně otevřených fasád. Od 2019 je odborným asistentem na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde se specializuje na požární bezpečnost staveb. Členem FireLAB na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze je od 2013. Je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a pro požární bezpečnost staveb.

Ing. Hana Najmanová, Ph.D.

Hana Najmanová absolvovala magisterský studijní program Integrální bezpečnost staveb na Fakultě stavební ČVUT v Praze, kde zároveň získala v roce 2021 titul PhD v rámci doktorského studia zaměřeného na problematiku evakuace osob. Od roku 2014 byla jako vědecko-výzkumný pracovník členem požární laboratoře UCEEB ČVUT v Praze. Od roku 2022 působí jako odborný asistent na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

 

Předmětem jejího vědeckého výzkumu je oblast evakuace osob a lidského chování za požáru, zabývá se analýzou experimentálních dat a jejich aplikací v požárním inženýrstvím, např. matematickém modelování pohybu osob. V širším kontextu se zajímá o oblast pokročilých požárně inženýrských metod a jejich uplatnění v řešení požární bezpečnosti. 

Ing. Daniela Šejnová Pitelková

Daniela Šejnová Pitelková je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Praze, bakalářského programu Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost statveb a magisterského oboru Integrální bezpečnost staveb. Na stejné instituci od 03/2020 pokračuje doktorským studiem zaměřeným na problematiku požární bezpečnosti – konkrétně odstupových vzdáleností. 

Mezi hlavní činnosti patří experimentální činnost a CFD modelování (FDS). Od roku 2019 působí v požární laboratoři UCEEB ČVUT v Praze, kde se jako vědecko-výzkumný pracovník věnuje přípravě, realizaci a vyhodnocování výzkumných projektů. Od roku 2021 je dále výzkumným pracovníkem na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Ing. Lukáš Velebil, Ph.D.

Lukáš Velebil absolvoval v roce 2013 Fakultu stavební ČVUT v Praze a v roce 2020 zde obhájil disertační práci na téma Únosnost a tuhost výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva. V letech 2011 a 2012 byl zaměstnán jako asistent projektanta a v letech 2013 a 2014 jako pracovník zkušebny ve výrobně lepených dřevěných konstrukcí. Od roku 2013 působí jako vědecko-výzkumný pracovník v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a od roku 2018 současně také jako odborný asistent na Katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze.