Projekty

Označení: VJ01010046
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Řešitelé: FBI VŠB-TUO, FSv ČVUT v Praze

O projektu:

Projekt vychází z potřeby inovace současných postupů, přístupů a technik v rámci procesu zjišťování příčin vzniku požárů. Z důvodů absence komplexnosti a aktuálnosti vědeckých poznatků spolu s nedostatečnou reflexí předních světových zvyklostí a znalostí je projekt orientovaný na tvorbu nástrojů, které stávající postupy, přístupy a techniky sjednotí se současným stavem ve světě společně s využitím moderních vědeckých poznatků. Výsledky projektu se zaměřují na sjednocení a systematizaci výkonu všech složek podílejících se na vyšetřování požárů.

Cílem projektu je inovace a rozvoj současných postupů, přístupů a technik v rámci procesu zjišťování příčin vzniku požárů v ČR. Cíle bude dosaženy pomocí integrace znalostí a dovedností získaných jak z teoretické a experimentálně vědecké báze, tak z poznatků a zkušenostmi z praxe. Ucelené metodické pokyny pro podporu efektivního procesu zjišťování budou doplněny o postupy a empirická data získané měřeními a simulacemi. Pokyny budou, mimo jiné, upravovat oblast základních principů, zásad, vyšetřovacích postupů, zajištění důkazních materiálů, a to nejen na místě požáru ale i mimo něj Základním předpokladem je systematizace a sjednocení výkonů všech vyšetřovatelů požárů zařazených v HZS ČR skrze precizaci, deskripci, vývoj nových a modifikaci stávajících postupů s využitím světových
poznatků.

Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2025
Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

Výstupy:

1
Databáze výsledků měření https://fing.fsv.cvut.cz/v3/

Více o projektu:

Klíčová slova: simulace/modelování, CFD, experiment, dynamika požáru, rychlost uvolňování tepla, zjišťování příčin vzniku požáru
Označení: SGS18/107/OHK1/2T/11
Poskytovatel: ČVUT v Praze
Řešitelé: FSv ČVUT v Praze

O projektu:

Cílem projektu bylo usnadnění aplikace požárně inženýrského přístupu pomocí validovaných modelů požáru a evakuace osob. V rámci projektu byly provedeny experimentální, kalibrační a ověřovací zkoušky pro validaci CFD modelů a dále získána nová experimentální data popisující pohybové charakteristiky, chování a průběh evakuace osob využitá pro validaci evakuačních modelů.

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2019
Kontaktní osoba: Ing. Hana Najmanová, Ph.D.

Výstupy:

1
Najmanová, H., et al. Evacuation trials from a double-deck electric train unit: Experimental data and sensitivity analysis. (2022) více zde
2
Hejtmánek, P. and Pitelková D. Požárně nebezpečný prostor rohových oken. (2021) více zde
3
Pitelková, D., Hejtmánek, P. and Mózer, V. Comparison of Various Approaches for Determination of Separation Distances. (2020) více zde
4
Bukáček, M., Pešková V., and Najmanová, H. Double-Deck Rail Car Egress Experiment: Microscopic Analysis of Pedestrian Time Headways. (2020) více zde
5
Bukáček, M., Pešková V., and Najmanová, H. Quantitative analysis of the train unit evacuation. (2019)
6
Hejtmánek, P., Najmanová, H., and Váchal, T. Experimental Assessment of Separation Distances of a Load-Bearing Straw-Bale Construction. (2018) více zde
Klíčová slova: šíření požáru, Evakuace, simulace/modelování, CFD, experiment, dynamika požáru, rychlost uvolňování tepla, pohybové charakteristiky, lidské chování za požáru