Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studium

Ukončení bakalářského studia je spjato s úspěšným absolvováním odborné praxe, sepsáním bakalářské práce (BP) a složení státních závěrečných zkoušek (SZZ).

Odborná praxe

Výstupem z odborné práce je zpráva z odborné praxe, jejíž součástí je potvrzení o praxi. Vedoucí BP zprávu zkontroluje, schválí a nebo ji vrátí k dopracování. Zápočet předmětu odborné praxe uděluje vedoucí BP.
Upozornění: Bez zápočtu z odborné praxe nelze zapsat BP!
Kompletní informace zde.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečné zkouška je složena z 2 tematických okruhů a obhajoby bakalářské práce. 1. okruh​ je povinný pro všechny studenty studijního programu SI a navazuje na předměty: Stavební mechanika 1,2,3, Geomechanika 1,2I, Hydraulika, Navrhování nosných konstrukcí – beton, – ocel a Pozemní stavby 1I, 2I).​ 2. okruh je zkoušen v komisi společně s obhajobou BP. Pro specializaci PBS navazuje na předměty Kompletační konstrukce Q, Požární bezpečnost staveb Q, Požární represe, Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí, Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí.

Zkouška z 1. okruhu začíná losováním 2 otázek. Následně má student 15 minut na přípravu, během kterých mu zkoušející upřesní dané okruhy a/nebo definuje konkrétní příklad k řešení. Následuje zkouška trvající 15 minut. 2. okruh je zkoušen společně s obhajobou bakalářské práce – plynule na ní navazuje. Celková délka zkoušky je cca 45 minut.

Pozn.: Při event. neúspěchu z dílčí zkoušky (hodnoceno F) student pokračuje ve složení další části SZZ. V následujícím semestru má možnost si neúspěch v dílčí části SZZ opravit.

Obhajoba bakalářské práce

Na obhajobu je nutné si připravit prezentaci pojednávající o BP. Doba prezentace by měla být 12 až 15 minut. Součástí jsou i cca 2 slajdy o odborné praxi. Komise (4-5 členů) následně představí posudky vedoucího a oponenta BP. Oponent obvykle položí doplňující otázky, které student ví před samotnou obhajobou, proto prezentaci doplní slajdy s odpovědí na oponentovy otázky. Následuje diskuze s komisí nad tématem BP. 

Bakalářská práce

Bakalářská práce prokazuje získané vědomosti dílčím projektovým řešením – nejedná se o “velký” komplexní projekt. Student bakalářského studia má možnost se věnovat BP pod vedením těchto kateder a vedoucích:

 • KPS (K124) – Pokorný, Hejtmánek, Mózer
 • TZB (K125) – Koubková, Pechová
 • BZK (K133) – Benýšek, Chylík
 • ODK (K134) – Cábová, Sokol, Velebil, Wald
 

Odevzdání je požadováno elektronicky přes systém KOS a tištěnou verzí. Tištěná verze se odevzdá vedoucímu BP.
Upozornění: Pozor na odevzdání na poslední chvíli s ohledem na vytíženost serveru!

Obsah BP

Detailní PBŘ zadané stavby v podrobnosti DSP:

BP má 2 části:

 1. revize stavební části řešeného objektu z hlediska urbanistického, materiálového, konstrukčního a dispozičního; barevný zákres + popis změn
 2. PBŘ – textová část, výkresy

Obsah BP

Částečné PBŘ stavby v podrobnosti DSP:

Navazující část – pro vybrané TZB (rešerše a návrh):

 • požární vodovod, hasicí přístroje, zdravotechnika (ZTI)
 • elektrická požární signalizace (EPS)
 • vzduchotechnika (VZT), požární větrání

Obsah BP

Částečné PBŘ stavby v podrobnosti DSP:

Navazující část – návrh vybraných konstrukčních prvků:

 • za běžné teploty
 • na účinky požáru 
 • výpočtová / výkresová část

Obsah BP

Částečné PBŘ stavby v podrobnosti DSP:

Navazující část – návrh vybraných konstrukčních prvků:

 • za běžné teploty
 • na účinky požáru 
 • výpočtová / výkresová část

Magisterské studium

Ukončení magisterského studia je spjato se sepsáním diplomové práce (DP) a složení státních závěrečných zkoušek (SZZ).

Diplomová práce

Diplomová práce není klasickým zpracováním projektu, jak je to na stavební fakultě běžné, ale jde o vědeckou práci s požární tématikou. Je snaha aplikovat progresivní přístupy požárního inženýrství, matematické modelování a přenést poznatky do praxe. Ve spolupráci s výzkumnými institucemi a průmyslovými partnery bylo v rámci diplomových prací provedeno i několik požárních zkoušek malých i velkých rozměrů. Student magisterského studia má možnost se věnovat DP pod vedením těchto kateder a vedoucích:

 • KPS (K124) – Pokorný, Hejtmánek, Mózer, Najmanová
 • TZB (K125) – Koubková, Pechová
 • BZK (K133) – Benýšek, Chylík
 • ODK (K134) – Cábová, Sokol, Velebil, Wald
 

Odevzdání je požadováno elektronicky přes systém KOS a tištěnou verzí. Tištěná verze se odevzdá vedoucímu DP.
Upozornění: Pozor na odevzdání na poslední chvíli s ohledem na vytíženost serveru!

Obhajoba diplomové práce

Obhajoba probíhá stejně jako v bakalářském studiu. Na obhajobu je nutné si připravit prezentaci pojednávající o DP. Doba prezentace by měla být 12 až 15 minut. Součástí jsou i cca 2 slajdy o odborné praxi. Komise (4-5 členů) následně představí posudky vedoucího a oponenta DP. Oponent obvykle položí doplňující otázky, které student ví před samotnou obhajobou, proto prezentaci doplní slajdy s odpovědí na oponentovy otázky. Následuje diskuze s komisí nad tématem DP. Obhajoba trvá cca 45 minut.