Seminární práce

Na této stránce naleznete témata aktuálně řešených seminárních prací v rámci magisterského předmětu 124SEM. Témata bývají podkladem pro následné diplomové práce. Pokud Vás zajímají témata předchozích ročníků, klikněte na tlačítko Archiv semestrálních prací.

Aktuálně řešená témata – 2024

K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb

Experimentální zjišťování dat pro modelování dynamiky a evakuace osob

Vedoucí: Ing. Hana Najmanová, Ph.D.

Téma se zaměřuje na průzkum metod pro analýzu pohybových charakteristik a chování osob při požáru, a to jak formou podrobné literární rešerše (české i zahraniční studie), tak vlastního experimentálního výzkumu. Důraz je kladen zejména na aktuální metody detekce osob, zpracování obrazu a jejich optimalizaci.  Téma závěrečné práce bude zpracováno ve spolupráci s Laboratoří zpracování obrazu (ImproLab) FIT ČVUT v Praze. V případě zájmu lze téma rozšířit o numerické simulace v evakuačním modelu Pathfinder. 

Požární pás pro dřevostavby 

Vedoucí: Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ph.D.

S rostoucími společenskými požadavky na výstavbu dřevostaveb s požární výškou vyšší než 12,0 m se stále více skloňuje otázka požárních bariér na jejich fasádě. Současné řešení požární pásu z konstrukcí DP1 staticky nezávislých na konstrukcích požárně horších se jeví nemožné. Předmětem seminární a navazující diplomové práce je vývoj vhodné dřevostavební alternativy požárního pásu, která by dokázala adekvátně odolat účinkům požáru. Součástí aktivit bude: analýza šíření požáru po fasádě, tvorba a validace FDS modelu středněrozměrové nebo velkorozměrové požární zkoušky na základě experimentálně zjištěných dat, spolupráce na konstrukčním vývoji dřevostavebního požárního pásu, ověření jeho chování v FDS modelu, ověření jeho chování při fyzické požární zkoušce (organizace, instrumentace, vyhodnocení dat). Aktivity jsou součástí projektu InterCOST AMKEMT (Pokročilé návrhové postupy pro klíčové prvky vícepodlažních dřevostaveb). 

Degradace obkladů ze sádrokartonových desek za požáru

Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

SDK desky jsou častým prvkem požární ochrany a využívají se pro zajištění nebo zvýšení požární odolnosti mnoha druhů konstrukcí. Cílem seminární práce je teoretický rozbor a experimentální ověření parametrů, které mají vliv na degradaci SDK obkladů, a to jak z hlediska tepelného namáhání, tak z hlediska vlastností SDK obkladu samotného. Charakteristické projevy degradace, jako např. hloubka kalcinace, trhliny, praskliny a další budou katalogizovány pro potřeby požárního vyšetřování.

Automatizace výpočtů a vizualizace dostupného bezpečného času pro evakuaci ASET

Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Využití programování přináší mnohé výhody při řešení složitějších výpočtů dynamiky požáru a požární bezpečnosti a prezentaci jejich výsledků. Cílem seminární práce je identifikace a zpracování vybraných výpočtů pro stanovení dostupného bezpečného času pro evakuaci ASET dle norem řady ČSN a ISO. Zpracování se předpokládá v jazyku Python, který rovněž zahrnuje široké spektrum možností vizualizace a exportu výstupů.

Požární bezpečnost větraných fasád

Vedoucí: Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Fasáda představuje z požárního hlediska jedno z nejzranitelnějších částí stavby s riziky extrémně rychlého šíření účinků požáru v případě neuváženého či chybného řešení. Chování fasád v podmínkách požáru je dlouhodobě a celosvětově diskutované téma. Závažné požáry fasád z celého světa tato rizika demonstrují. Větrané fasády jsou charakteristické až extrémní materiálovou, konstrukční a technologickou variabilitou a jen výjimečně se lze zcela vyhnout hořlavým součástem. V ČR nás v blízké budoucnosti čeká výrazná revize národních požárních požadavků v souvislosti s větranými fasádami. Seminární práce nabízí návaznost na předchozí 4 diplomové práce a možnost se věnovat aktuálním poznatkům v řešení moderních i tradičních větraných fasád, rozboru velkorozměrových zkoušek, rešerši zahraničních legislativních požadavků, interpretaci požárních rizik včetně budoucí spolupráce na požárních zkouškách a matematickém CFD modelování.

K125 - Katedra technického zařízení budov

Výstřikové charakteristiky sprinklerových hlavic

Vedoucí: Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D.

Seminární práce a následná diplomová práce bude zaměřena na testování závislosti výstřikové charakteristiky sprinklerových hlavic na použitém tlaku vody. Před samotným testováním bude nutné zpracovat rešerši týkající se různých metod testování výstřikové charakteristiky sprinklerových hlavic s důrazem na kelímkovou metodu (nutná práce s anglicky psaným textem). Následně bude závislost výstřikové charakteristiky sprinklerových hlavic na použitém tlaku vody touto metodou zkoušena.

Testování nejmenšího hasicího zařízení na světě

Vedoucí: Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D.

Seminární práce a následná diplomová práce bude zaměřena na testování nejmenšího hasicího zařízení na světě v zapůjčeném demonstrátoru. Půjde o testování desek plošných spojů, a hledání nejvhodnější pozice pro zabudování nejmenšího hasicího zařízení, aby byla rychlost reakce co největší. Zkoušky budou koordinovány ve spolupráci s Německou vývojovou firmou.

Posouzení SSHZ mlhového a sprinklerového z hlediska vhodného využití pro prostor knihovny

Vedoucí: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Rozbor možností při výběru vhodného řešení ( materiál, velikost nádrže, dopad škod v případě spuštění,….), celkový návrh pro vybraný knihovní prostor. Posouzení variant různých typů sprinklerových hlavic pro skladovací prostor.

K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí

Požární bezpečnost silničních tunelů se zaměřením na přirozené a nucené větrání

Vedoucí: Ing. Martin Benýšek, Ph.D., Ing. Radek Štefan, Ph.D. (odborný konzultant)

Analýza požadavků na nucené větrání v silničních tunelech; vliv větrání na modelování požáru; porovnání zjednodušeného a zpřesněného modelu požáru vytvořeného v programu FDS. Práce je součástí řešení grantového projektu TAČR ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou železnic.

Požární odolnost konstrukcí skladů

Vedoucí: Ing. Martin Benýšek, Ph.D., Ing. Radek Štefan, Ph.D. (odborný konzultant)

Analýza řešení požární bezpečnosti skladových objektů – porovnání ČSN vs. zahraničí. Vytvoření programu v programovacím jazyce Python.
Předchozí znalost programování není nutná. Porovnání modelů požáru s/bez vlivu PBZ.

Teplotní analýza ostění tunelových staveb

Vedoucí: Ing. Radek Štefan, Ph.D., Ing. Martin Benýšek, Ph.D. (odborný konzultant)

Teplotní analýza ostění tunelových staveb pro různé geometrie příčného řezu tunelu a pro různé požární scénáře. Aplikace numerického modelu založeného na metodě konečných prvků a vytvořeného v jazyce Python. Předchozí znalost programování není nutná. Student převezme funkční model, který upraví na konkrétní podmínky a použije pro parametrickou studii. Práce je součástí řešení grantového projektu TAČR ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou železnic.

Stanovení vlivu externí kompozitní výztuže na odolnost železobetonových prizmatických prvků vůči vysokým teplotám

Vedoucí: Ing. Radek Štefan, Ph.D., Ing. Marcel Jogl, Ph.D. (K210 – Experimentální centrum, odborný konzultant)

Práce navazuje na předchozí výzkum chování zesílených železobetonových prvků při vystavení vysokým teplotám. Budou provedeny experimenty se speciálně upravenými lamelami, případně s aplikovanou ochrannou vrstvou. Práce je součástí řešení grantového projektu TAČR ve spolupráci s výrobcem materiálů a systémů pro zesilování konstrukcí.

Řešení betonových základů pod silem v rámci protivýbuchové ochrany

Vedoucí:Ing. Radek Štefan, Ph.D., Ing. Martin Benýšek, Ph.D. (odborný konzultant)

Jedná se o problematiku, kdy je silo opatřeno pasivní protivýbuchovou ochranou (membrány). Dle umístění membrán dochází k působení sil na základy. Pokud se s touto dodatečnou silou nepočítá při návrhu sila, dochází k poškození pláště, poničení ocelových patek a k narušení základů. Důsledkem bývá nahnutí sila, poškození nebo zřícení. Cílem by bylo porovnání dopadů na základy. Spolupráce s externí firmou.

K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Částečně požárně chráněný ocelový nosník 

Vedoucí: prof. Ing. František Wald, CSc.

Požárně chráněné a nechráněné nosníky pod trapézovými plechy jsou vystaveny požáru jen částečně. V místech pod plechy jsou zastíněny střechou a ve vlně chráněny před přímým sáláním. Práce sestává ze studie problematiky, literární rešerše, experimentu v malé peci, numerické simulace problematiky dynamickou analýzou plynu a metodou konečných prvků. Cílem práce je nabídnout metodiku numerického řešení a ověřit a případně rozšířit analytický model přestupu tepla do nosníku pod plechy.

Rychlosti zuhelnatění dřeva se zohledněním vlivu vývoje trhlin: numerické řešení s využitím pravděpodobnostních postupů

Vedoucí: prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Jakub Šejna (odborný konzultant)

Jak trhliny ve zuhelnatělé vrstvě dřeva ovlivňují rychlost zuhelnatění je možné zkoumat pomocí pravděpodobnostních postupů, které zohledňují vlhkost dřeva, jeho hustotu a další materiálové charakteristiky.  Bude se zabývat analýzou různých typů a velikostí trhlin, jejich distribuce v dřevěných prvcích a jejich vlivu na rychlost zuhelnatění. Numerické řešení zahrne získané poznatky z experimentů, vystavených kontrolovaným požárním podmínkám. Cílem je identifikovat kritické faktory ovlivňující rychlost zuhelnatění a vytvořit model pro předpověď chování dřevěných prvků při požáru s ohledem na přítomnost trhlin.

Rozvoj kouře a evakuace při požáru v železničním tunelu

Vedoucí: doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D.

Předpovědět rozvoj požáru a šíření kouře při požáru v tunelu je v současnosti možné pomocí pokročilých CFD modelů. Pro zajištění podmínek bezpečné evakuace je správná předpověď rozvoje požáru a kouře klíčová. Práce na toto téma zahrnuje studii problematiky, literární rešerši, numerické simulace problematiky v FDS s následným vyhodnocením a analýzou vlivu na evakuaci pro konkrétní stavbu vybranou společností SUDOP.

Modelování putujícího požáru a jeho vliv na odhořívání dřeva

Vedoucí: doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D.

Pozorováním skutečných požárů vmoderních budovách se ukázalo, že požár nesetrvává na jednom místě, ale má tendenci šířit se či putovat. V důsledku putování požáru se objevují oblasti s vyššími a nižšími teplotami, které mají zásadní vliv na odezvu konstrukcí. Práce sestává ze studie problematiky, literární rešerše, numerické simulace problematiky v FDS s následnou analýzou vlivu požáru na odhořívání nosného dřevěného prvku. 

Lepené křížem vrstvené dřevo za požáru

Vedoucí: Ing. Lukáš Velebil, Ph.D.

U panelů zkřížem vrstveného dřeva je předpoklad jejich odlišného chování za požáru pro stěnové a stropní prvky. To zahrnuje odlišné rychlosti odhořívání i odlišné tloušťky vrstev nulové pevnosti. Práce sestává ze studia problematiky, literární rešerše, experimentu ve středně rozměrové požární peci, numerické simulace metodou konečných prvků a validace modelu pomocí experimentu. Cílem práce je ověřit rychlosti odhořívání a tloušťky vrstev nulové pevnosti, tvořící vstupní údaje analytického výpočtu požární odolnosti prvků z křížem vrstveného dřeva. 

Zde budou brzy vypsána témata závěrečných prací, ke kterým se budou moci studenti letošního prvního ročníku magisterského studia
programu Integrální bezpečnost staveb přihlásit.

Pouze pro studenty 1. ročníku magisterského studia

Níže je uveden přehled vypsaných témat seminárních prací. Pokud Vás téma osloví a chcete se dozvědět více, kontaktujte vedoucího nabízeného tématu. Rezervace není v tuto chvíli možná. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím Moodle v prvním týdnu letního semestru, o čemž budete informováni prostřednictvím emailu.