Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Home > Vzdělávání

Bezpečnost při výbuchu a nárazu

Anotace

Předmět seznámí studenty principy zajištění výbuchové odolnosti staveb s využitím pokročilých metod modelování výbuchových jevů, šíření vzdušné rázové vlny prostorem a její interakce s konstrukcemi, šíření výbuchové a rázové vlny konstrukčními prvky a zatížení konstrukcí rázem. Předmět poskytuje informace, které nejsou obsaženy v jiných předmětech povinných studijních plánů. Výuka je zaměřena na využití numerického modelování v této oblasti. Jedná se o modelování metodami nelineární dynamiky s využitím explicitních solverů založených na metodě konečných prvků s prvky fluid dynamics (ALE), částicových modelů (PBM) ale i zjednodušených poloempirických metod. V části zaměřené na numerické modelování je rovněž vyzdvihnuta problematika vstupů do softwarových nástrojů. Jsou vysvětleny možnosti a úskalí stanovení vstupů potřebných do jednotlivých modelů, s hlavním zaměřením na charakteristiky materiálů z hlediska šíření rázové vlny. Důraz je kladen i na vhodný způsob ověření výsledků pomocí verifikace a validace modelů. S ověřováním úzce souvisí experimentální program. V rámci předmětu se student seznámí s možnostmi, jak konstrukce zkoušet, možnostmi zkoušení konstrukcí v menším měřítku apod. Poslední částí předmětu je návrh ochranných opatření pro konstrukce, u kterých je nutné uvažovat zatížení výbuchem nebo rázem.

Literatura

Henrych. J. The dynamics of explosion and its use. New York: Elsevier. 1979. ISBN 978-0444998194
Murray, Y. D. (2007) User Manual for LS-DYNA Concrete Material Model 159, US Department of Transportation, FHWA-HRT-05-062
LS-DYNA (2006). Theory Manual. Livermore Software Technology Corp. (LSTC).
LS-DYNA (2007). Keyword User’s Manual, Version 971. LSTC.
Dusenberry, D. O. Handbook for Blast-Resistant Design of Buildings. Hoboken, N. J.: J. Wiley & Sons. 2010. ISBN 978-0-470-17054-0.