Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Home > Vzdělávání

Aplikovaná chemie

Anotace

Předmět Aplikovaná chemie nabízí studentům informace z klasické a moderní chemie. Cílem předmětu je zlepšit úroveň chemických znalostí doktorandů a ukázat jim možnosti chemického přístupu k řešení jejich konkrétního projektu. Předmět zahrnuje několik tematických okruhů, jmenovitě chemickou analýzu a dělicí, optické a elektrické metody.
V rámci chemické analýzy bude porovnán klasický přístup a využití moderní technologie, tzn. základní kvalitativní a kvantitativní analýza. Elektrické metody zahrnují konduktometrii, TDR techniku a vysokoteplotní měření. Princip dělicích metod bude ilustrován na kapalinové chromatografii. Optické metody budou zastoupeny optickou mikroskopií, ED-XRF a FTIR spektroskopií. Dále budou řešeny možnosti určení velikosti a zastoupení částic, klasickou prosévací metodou a laserového analyzátoru.

Literatura

Klouda P., Moderní analytické metody. Ostrava 2003. ISBN 80-86369-07-2.
Barek J., Opekar F., Štulík K., Elektroanalytická chemie. Praha 2005. ISBN 80-246-1146-5.
Krofta J. a kol., Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie II. Praha 2001. ISBN 80-7080-451-3
Podklady z přednášek dostupné na webových stránkách předmětu.