Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Home > Akce > Výuka

Zapálení2021 | studentská vědecká konference

Ve čtvrtek 3. a pátek 4. 6. 2021 (vždy od 9:00) proběhne na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze, konkrétně v místnosti B500 B, již 4. ročník studentské vědecké konference magisterského programu Integrální bezpečnost staveb (Q).

------------------------------------------------------

Odkaz pro online návštěvu konference: ZDE (čtvrtek) a ZDE (pátek)

------------------------------------------------------

Program konference ZDE

------------------------------------------------------

Sborník konference ZDE

------------------------------------------------------

 

Zaměření & záměr

Zveme vás na čtvrtý ročník konference Zapálení2021, který bude tradičně zaměřen na nové poznatky v oboru požárního inženýrství a bezpečnosti staveb. Naším záměrem je na konferenci vytvořit místo pro setkání a diskuzi Zapálených – studentů, pedagogů i praktiků. Prostor pro aktivní účast dostávají naši nejstarší magisterští studenti 5. ročníku programu (Q, alias „Qvéčko“) Integrální bezpečnost staveb, kteří tak mohou prezentovat výsledky své předdiplomní přípravy formou přednášky, odborného článku ve sborníku a posterové výstavy v předsálí včetně soutěže o nejzajímavější poster.

Konference je rozdělena do tří odborných sekcí, a to (A) Požární bezpečnost staveb, (B) Navrhování konstrukcí za požáru a (C) Aktivní požární ochrana. Z odborných článků vznikne konferenční sborník v tištěné i elektronické podobě. V průběhu četných přestávek určených pro diskuzi jsou Zapálení zváni na kávu a občerstvení. Diskutovaná témata jednotlivých autorů budou v následujícím semestru předmětem diplomových prací, které bude možné dohledat na webových stránkách https://dspace.cvut.cz/. Jako dopadly předchozí 3 ročníky konference se můžete podívat na zde: Zapálení2020, Zapálení2019 a Zapálení2018.

Aktuální omezení

Z důvodu aktuálního omezení na ČVUT (www) proběhne letošní ročník Zapálení2021, stejně jako ročník minulý, za zvýšených hygienických opatření a v režimu kombinující osobní a online účast. V přednáškové místnosti budeme dodržovat omezený počet max. 15 osob s předpokladem max. 6 osob za pedagogy a max. 9 osob za přednášející studenty z dopoledního nebo odpoledního bloku. Průběh konference bude pro hosty dostupný online přes kanál YouTube (odkaz k dispozici výše).

Místo konání

  • Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
  • Místnost B500 B (studentská místnost v přízemí naproti bufetu)
  • GPS: 50°06'16.1"N 14°23'19.9"E

Odborné sekce

  • Sekce A = Požární bezpečnost staveb
  • Sekce B = Navrhování konstrukcí za požáru
  • Sekce C = Aktivní požární ochrana

Kontaktní osoba | garant

Ing. Marek Pokorný, Ph.D. | marek.pokorny@fsv.cvut.cz

Hosté

 

Letos k online účasti zveme všechny, kteří jsou pro požární obor Zapálení! Z řad studentů jsou zváni zejména naši mladší studenti 3. a 4. ročníku bakalářského studijního oboru (Q) Požární bezpečnost staveb, ale i studenti ostatních oborů. Studentům bude sice letos dán pouze omezený prostor se vzájemně seznámit, ale jistě větší prostor poznat možnosti svého budoucího zaměření na našem magisterském studiu. Z řad pedagogů jsou k online účasti zváni zejména vedoucí předdiplomních prací a vyučující na „Qvéčku“, kteří tak budou mít možnost sledovat zadávaná témata jiných kateder a zároveň mít možnost studentům poradit. Z řad praktiků jsou zváni zástupci Hasičského záchranného sboru ČR, absolventi „Qvéčka“ a firmy z oboru

Průběh

Konference bude probíhat dle programu v kombinované formě, tj. za osobní účasti přednášejících dopoledního či odpoledního bloku a online účasti dalších hostů (odkaz k dispozici výše).  Registrace prvních přednášejících na konferenci začne v 8:45 hodin. Organizátoři zajistí vyvěšení posterů na připravené panely v předsálí a jejich autory požádáme o kontrolu. Před vchodem do konferenční místnosti bude připravena prezenční listina, která bude následně k dispozici u dveří v posluchárně během celého průběhu konference. Žádáme průběžně příchozí přednášející a pedagogy o vyplnění a podpis. U registrace obdržíte tištěný sborník a program konference, v jehož spodní části budou hlasovací lístky pro soutěž o nejzajímavější poster (více viz níže).

Vlastní konference bude zahájena v 9 hodin přivítáním a úvodním slovem. V každé hodině jednání bude vždy 45 minut věnováno 3 přednáškám a zbylých 15 minut přestávce pro odpočinek a občerstvení. Každý přednášející má vyhrazený prostor 10 minut pro vlastní prezentaci a 5 minut pro diskuzi s publikem včetně online dotazů. Všechny 3 přednášející v dané hodině žádáme, aby zaujali vyhrazená místa pro přednášející v dolní části konferenční místnosti.   

Každá odborná sekce bude mít svého předsedajícího (tzv. chairman), který bude danou sekci moderovat, uvádět jednotlivé přednášející, vést diskuzi a kontrolovat dodržování vyhrazeného času.

V rámci programu je vyhrazena přestávka pro oběd a úklid místnosti (dezinfekce, větrání). Oběd v rámci konference není zajištěn s výjimkou občerstvení v konferenční místnosti.

Posterová sekce a soutěž

Pořádáme posterovou sekci se soutěží o nezajímavější poster s finanční odměnou pro autory.  Organizátoři před zahájením konference vyvěsí všechny postery v předsálí. Prohlédnout si výstavu a hlasovat pro vybrané postery bude možné v průběhu obou dnů konference. Postery budou na Fakultě stavební vystaveny další týden jakožto prezentace „Qvéčka“.

Hosty i samotné autory posterů uctivě žádáme, aby si vystavenou expozici v klidu prohlédli a hlasovali o 3 nejzajímavější postery. Expozice bude k dispozici a hlasování možné během celé doby konání konference. V dolní části tištěného programu, který dostanete u registrace, najdete 3 hlasovací lístky s uvedeným počtem bodů (3 body, 1,5 bodu a 0,5 bodu). Napište čísla Vámi preferovaných posterů na hlasovací lístky a vhoďte je do hlasovací schránky. V závěru konference soutěž vyhodnotíme. Finanční odměna je 1500, 1 000, resp. 500 Kč pro první, druhé, resp. třetí místo. 

POZOR! Konec možnosti hlasování bude v pátek již v 10:00 hodin před poslední konferenční sekcí, a to z důvodu následného sečtení bodů.  

Organizační výbor

  • Katedra konstrukcí pozemních staveb: Ing. Marek Pokorný, Ph.D. (předseda výboru) | Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.  (chairman sekce A) | doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.
  • Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí: Ing. Lukáš Velebil (chairman sekce B) | prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D., Ing. Michal Netušil
  • Katedra betonových a zděných konstrukcí: Ing. Radek Štefan, Ph.D. (chairman sekce B) | Ing. Josef Novák, Ph.D.  | Ing. Martin Benýšek
  • Katedra technických zařízení budov: Ing. Pavla Pechová, Ph.D. (chairman sekce C) | Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Poděkování

Studentská vědecká konference Zapálení 2021 vznikla za podpory interního projektu SVK ČVUT v Praze pro 2021. Zapálení tímto srdečně děkují!   

Program Zapálení2021