Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Home > Akce > Výuka

Zapálení2019 | studentská vědecká konference

--------------------------------------------------------------------------------

Sborník

Ke stažení ZDE

--------------------------------------------------------------------------------

A jak se akce vydařila?

Posuďte ZDE

--------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 30. 5. od 9:00 proběhne na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze, konkrétně v místnosti B500 B, již 2. ročník studentské vědecké konference magisterského oboru Integrální bezpečnost staveb (Q).

Zaměření & záměr

Druhý ročník konference Zapálení 2019 je zaměřen na aktuální poznatky v oboru požárního inženýrství a bezpečnosti staveb. Záměrem konference je vytvořit místo pro setkání a diskuzi Zapálených – studentů, pedagogů i praktiků. Prostor pro aktivní účast dostávají naši nejstarší magisterští studenti 5. ročníku oboru (Q) Integrální bezpečnost staveb, kteří budou prezentovat výsledky své před-diplomní přípravy formou přednášky, odborného článku a posterové výstavy v předsálí včetně soutěže o nejzajímavější poster. Konference je rozdělena do tří odborných sekcí, a to (A) Požární bezpečnost staveb, (B) Navrhování konstrukcí za požáru a (C) Aktivní požární ochrana. Z odborných článků vznikne konferenční sborník v tištěné i elektronické podobě. V průběhu četných přestávek určených pro diskuzi jsou Zapálení zváni na kávu a občerstvení. Diskutovaná témata jednotlivých autorů budou v následujícím semestru předmětem diplomových prací, které bude možné dohledat na webových stránkách https://dspace.cvut.cz/.

Místo konání

  • Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
  • místnost B500 B (studentská místnost v přízemí naprot bufetu)
  • GPS: 50°06'16.1"N 14°23'19.9"E

Kontaktní osoba | garant

Odborné sekce

  • Sekce A | Požární bezpečnost staveb
  • Sekce B | Navrhování konstrukcí za požáru
  • Sekce C | Aktivní požární ochrana

Program

Ke stažení ZDE

Hosté

Zváni jsou všichni pro požární obor Zapálení! Z řad studentů jsou zváni zejména naši mladší studenti 3. a 4. ročníku bakalářského studijního oboru (Q) Požární bezpečnost staveb, ale i studenti ostatních oborů. Studentům bude dán prostor se vzájemně seznámit a poznat možnosti svého budoucího zaměření na našem magisterském studiu. Z řad pedagogů jsou zváni zejména vedoucí před-diplomních prací a vyučující na oboru (Q), kteří tak budou mít možnost sledovat zadávaná témata jiných kateder a zároveň mít možnost studentům poradit. Z řad praktiků jsou zváni zástupci Hasičského záchranného sboru ČR, absolventi oboru (Q) a firmy z oboru.   

Průběh

Konference bude probíhat dle programu ve studentské místnosti B500 B. Registrace účastníků na konferenci začne v 8:15 hodin. Během registrace žádáme autory o vyvěšení posterů na připravené panely v předsálí. Před vchodem do konferenční místnosti bude připravena prezenční listina, která bude následně k dispozici u dveří v posluchárně během celého průběhu konference. Žádáme průběžně příchozí hosty o vyplnění a podpis. U registrace obdržíte program konference, v jehož spodní části budou hlasovací lístky pro soutěž o nejzajímavější poster (viz níže).

Vlastní konference bude zahájena v 9 hodin přivítáním a úvodním slovem. V každé hodině jednání bude vždy 45 minut věnováno 3 přednáškám a zbylých 15 minut přestávce pro odpočinek a možnost občerstvení. Každý přednášející má vyhrazený prostor maximálně 10 minut pro vlastní prezentaci a 5 minut pro diskuzi s publikem. Všechny 3 přednášející v dané hodině žádáme, aby zaujali vyhrazené místa pro přednášející v dolní části konferenční místnosti.   

Každá odborná sekce bude mít svého předsedajícího (tzv. chairman), který bude danou sekci moderovat, uvádět jednotlivé přednášející, vést diskuzi a kontrolovat dodržování vyhrazeného času. Konferenci bude dále přítomen organizační výbor složený z pedagogů.

Přestávka pro oběd je vyhrazena v čase 12:00 až 12:45 hodin. Po obědě následuje posterová sekce (viz dále). Oběd v rámci konference není zajištěn s výjimkou občerstvení v konferenční místnosti.

Posterová sekce a soutěž

Pořádáme posterovou sekci se soutěží o nezajímavější poster s finanční odměnou pro autory.  Žádáme autory o vyvěšení posterů v době ranní registrace (8:15 až 9:00 hodin) na připravené panely v předsálí. Posterové sekci je vymezen čas 45 minut po obědě (12:45 až 13:30 hodin). Žádáme dále autory, aby v dané době byli přítomni u svého posteru pro možnost diskuze s hosty.

Hosty i samotné autory posterů uctivě žádáme, aby si vystavenou expozici v klidu prohlédli a hlasovali o 3 nejzajímavější postery. Expozice bude k dispozici a hlasování možné během celé doby konání konference. Konec hlasování bude 14:30 hodin před poslední konferenční sekcí, z důvodu následného sečtení bodů.  V dolní části tištěného programu, který dostanete u registrace, najdete 3 hlasovací lístky s uvedeným počtem bodů (3 body, 1,5 bodu a 0,5 bodu). Napište čísla Vámi preferovaných posterů na hlasovací lístky a vhoďte je do hlasovací schránky. V závěru konference soutěž vyhodnotíme.  

Organizační výbor

  • Katedra konstrukcí pozemních staveb: Ing. Marek Pokorný, Ph.D. (předseda výboru) | Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.  (chairman sekce A) | Ing. Hana Najmanová
  • Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí: prof. Ing. František Wald, CSc. (chairman sekce B)
  • Katedra betonových a zděných konstrukcí: Ing. Martin Benýšek (chairman sekce B) | Ing. Radek Štefan, Ph.D.
  • Katedra technických zařízení budov: Ing. Pavla Pechová, Ph.D. (chairman sekce C) | Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Poděkování

Studentská vědecká konference Zapálení 2019 vznikla za podpory interního projektu SVK ČVUT v Praze pro 2019. Zapálení tímto srdečně děkují!