Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Vzdělávání

O oboru

Počtem studentů představují obory Q pouze malé odvětví, vždyť ročně se otvírá běžně pouze jeden kruh (cca 25 studentů), nicméně jde o progresivní a žádané odvětví stavebního inženýrství.

Bakalářský studijní obor Požární bezpečnost staveb a navazující magisterský obor Integrální bezpečnost staveb (zkráceně obor Q) jsou součástí obecného studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Profilové předměty zajišťují zejména Katedra konstrukcí pozemních staveb, Katedra technických zařízení budov, Katedra betonových a zděných konstrukcí a Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí.

Bakalářský obor je čtyřletý. Po dvou ročnících společných pro celý studijní program se student oboru Q ve třetím ročníku začíná profilovat na poli požární prevence, požární odolnosti konstrukcí, požárněbezpečnostních zařízení, požární represe nebo požární legislativy.

Navazující magisterský obor je jedenapůlletý. Student uplatňuje a rozšiřuje znalosti získané na bakalářském studiu a doplňuje je stále více uplatňovanými přístupy požárního inženýrství a matematického modelování požáru, pokročilého modelování chování konstrukcí i evakuace. Výuka je doplněna exkurzemi a praktickými zkouškami.

Předměty jsou ve velké míře řešeny jako projektové: řeší se v malých skupinách, prezentuje se, diskutuje se. Tím u studentů rozvíjíme schopnost komunikace, tvorby a uplatnění vlastních myšlenek a schopnost spolupráce.

Uplatnění

Tím, že se jednotlivé bakalářské obory profilují až od třetího ročníku, je i pro absolventa oboru Q možné uplatnit se jako klasický stavební inženýr. Nicméně tímto specifickým zaměřením se mu otevírají nové možnosti!

V praxi se absolventi oboru Q uplatní při návrhu požární ochrany budovy coby projektant-specialista, při schvalování projektu coby orgán státní správy (např. preventista Hasičského záchranného sboru), při realizaci projektu ve společnosti dodávající prvky pasivní požární ochrany (požární rolety, požární nátěry, požární ucpávky) nebo aktivních požárněbezpečnostních zařízení (sprinklery, zařízení pro odvod kouře a tepla, mlhová zařízení), popřípadě coby odborně způsobilá osoba při posuzování požárního nebezpečí. Z pohledu statiky je absolvent schopen navrhovat betonové, dřevěné, ocelové a kompozitní konstrukce a posuzovat jejich požární odolnost. Může tak být žádaný v každé projekční kanceláři.

Proč studovat požární bezpečnost? Protože je to žhavé téma a protože učitelé oboru jsou pro svou věc zapálení.

Studijní plány

Zvýrazněny jsou předměty s přímou návazností na požární bezpečnost - tedy profilové předměty.


Bakalářský studijní program Požární bezpečnost staveb

3. ročník5. semestr124IZSQ IZS a ochrana obyvatelstva Q
124KPSQ Konstrukce pozemních staveb Q
133BZKQ Betonové a zděné konstrukce Q
134OK01 Ocelové konstrukce 1
134TMZQ Tepelná a mechanická zatížení Q
6. semestr124KKQ Kompletační konstrukce Q
124PPR Požární prevence
124PR1Q Projekt 1 – Q
125TBUQ Technická zařízení budov Q
134DK01 Dřevěné konstrukce 1
Povinně volitelný předmět
4. ročník7. semestr101SPS Spolehlivost systémů
124PR2Q Projekt 2 – Q
125PBZQ Požárně bezpečnostní zařízení
133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí
134PSOD Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí
Povinně volitelný předmět
Odborná praxe
8. semestr124PRZP Požární represe a životní prostředí
126STMN Stavební management
135ZPS Zakládání a podzemní stavby
Bakalářská práce

Magisterský studijní program Integrální bezpečnost staveb

1. ročník1. semestr124PRPO Právo a požární ochrana
124SPP Specifické požární provozy
124MDPE Modelování dynamiky požáru a evakuace
132MPV Modelování konstrukcí při požáru a výbuchu
134NKPZ Nosné konstrukce za požáru
2. semestr124PRO Projekt
125TZP Technická zařízení za požáru
126FRIP Finanční řízení, investování a pojišťování
144HZP Havárie a životní prostředí
Diplomový seminář
2. ročník3. semestr Diplomová práce

Výsledky

124SPP – Specifické požární provozy se zaměřuje na existující budovy a kriticky hodnotí jejich řešení. Výstupem je alternativní řešení, konkrétně analýza možnosti úspory finančních nákladů a analýza možnosti zvýšení požární bezpečnosti. Alternativní řešení je prezentováno před odborníky z praxe.

               

Diplomová práce není klasickým zpracováním projektu, jak je to na stavební fakultě běžné, ale jde o vědeckou práci s požární tématikou. Je snaha aplikovat progresivní přístupy požárního inženýrství, matematické modelování a přenést poznatky do praxe. Ve spolupráci s výzkumnými institucemi a průmyslovými partnery bylo v rámci diplomových prací provedeno i několik požárních zkoušek malých i velkých rozměrů.